Każdy Pacjent ma prawo do zgłaszania skarg i wniosków.

 

Kierownictwo One Day Med Spółki z o.o. w Szczecinie, prowadzącej Przychodnie Onkologiczną, mając na celu dobro pacjenta oraz ciągłą poprawę jakości świadczonych usług, informuje o możliwości składania skarg i wniosków.  

Przedmiotem skargi może być w szczególności naruszenie praw pacjenta w zakresie udzielania usług medycznych oraz zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników, nieetyczne zachowania, naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub regulaminów.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności: sprawy ulepszenia organizacji i usprawnienia pracy zwłaszcza w aspekcie udzielania przez podmiot usług medycznych oraz zapobiegania nadużyciom.


Skargi lub wnioski składane w imieniu własnym lub przez inną uprawnioną osobę powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego. 
Skargi i wnioski nieposiadające powyższych danych pozostawia się bez rozpatrzenia.

Skargi i wnioski przyjmowane i rozpatrywane przez One Day Med Sp.z o.o.:

1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

    • pisemnie (osobiście lub drogą pocztową na adres: Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin

    • za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: onkologia@onedaymed.pl),
    • ustnie
2. Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmują:
    • Osoba wyznaczona przez Kierownika podmiotu, w szczególności kierownik przychodni (w dni robocze w godz. 9-16) tel.918199975.  Ze skargi wniesionej ustnie osoba przyjmująca sporządza notatkę i przekazuje ją Kierownikowi podmiotu.

Rozpatrzenie skargi lub wniosku następuje w ciągu 21 dni. Skarżącemu lub wnioskodawcy powinna być udzielona odpowiedź pisemna.

One Day Med nie funkcjonuje w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, a zatem nie przysługują skargi do Narodowego Funduszu Zdrowia. 

W sprawie skarg i wniosków można zwrócić się do innych instytucji:

  • Rzecznika Praw Pacjenta (Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa; Infolinia Rzecznika: 800-190-590, email: kancelaria@rpp.gov.pl
  • Rzecznika Praw Obywatelskich (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa, centrala (+ 48) 22 55 17 700, fax (+ 48) 22 827 64 53, e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
  • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, 

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Komisja Bioetyczna, ul. H. Wieniawskiego 23, 71-130 Szczecin, tel. 91 486 47 81, tel. 91 486 47 80, email: bioetyka@oil.szczecin.pl

  • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Kusocińskiego 16LU1, 70-237 Szczecin, e-mail: sipip@sipip.szczecin.pl