REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL PACJENTA/KLIENTA

NA STRONIE https://onkolog.szczecin.pl/ (poprzez stronę https://MyDr.pl )

przez Przychodnia Onkologiczna

ONE DAY MED Spółkę z o.o. w Szczecinie 

 

 

Świadczenie usług na rzecz pacjenta w Przychodnia Onkologiczna prowadzonym przez One Day Med Spółkę z o.o. jako podmiot leczniczy oraz na rzecz klienta w ramach korzystania z usług onkologicznych oferowanych przez Przychodnie Onkologiczną w One Day Med Spółce z o.o. następuje na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach,
w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020 poz. 344). 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie należy rozumieć w następujący sposób (definicje):

 1. Usługodawca – Przychodnia Onkologiczna, One Day Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, Pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin, zarejestrowana
  w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000309912 oraz w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod numerem księgi: 000000023204,
 2. Portal Pacjenta – serwis internetowy umożliwiający korzystanie z oferowanych przez Usługodawcę usług medycznych, psychologicznych, psychoterapeutycznych, prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://onkolog.szczecin.pl/ (poprzez stronę MyDr.pl)
 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która (i) dokonała Rejestracji w Serwisie, lub (ii) dokonała rezerwacji terminu u Specjalisty za pomocą Portalu Pacjenta albo osoba małoletnia lub inna osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, dla której Rejestracji w Serwisie i/lub rezerwacji terminu u Specjalisty dokonał jej przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny,
 5. Specjalista – współpracownik Usługodawcy będący lekarzem / onkologiem  lub inną osobą niewymienioną powyżej wykonującą czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczącą usługi zdrowotne, medyczne lub usługi psychoterapii, usługi psychologiczne,
 6. Rejestracja – proces utworzenia Konta,
 7. Konto – wpis w bazie danych Portalu Pacjenta, dotyczący Użytkowników lub z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług,
 8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

 

 

§ 2. Zasady korzystania z Usług

 

 1. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:
 1. udostępnia wyszukiwarkę terminów do Specjalistów współpracujących z Przychodnia Onkologiczną,
 2. umożliwia rezerwację terminu u Specjalistów współpracujących z Przychodnia Onkologiczną,
 3. umożliwia wypełnienie zgody na udostępnienie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej,
 4. umożliwia zamawianie dokumentacji medycznej z Przychodni Onkologicznej i jej udostępnienie w drodze elektronicznej, 
 5. umożliwia dostęp do kodów do e-recept oraz zaleceń z wizyty.
 1. Dostęp do wszystkich usług Portalu Pacjenta jest bezpłatny. Pacjent/Klient zobowiązany jest jedynie do uiszczenia opłaty za świadczone usługi zgodnie z aktualnym cennikiem usług i/lub opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zgodnie z aktualnym cennikiem za udostępnienie dokumentacji, obowiązującym w One Day Med Sp. z o.o.
 2. Rezerwacja terminu u Specjalisty wymaga podania imienia, nazwiska, numeru telefonu, numeru PESEL.
 3. Każdy Użytkownik może zarezerwować termin u Specjalisty za pomocą Portalu Pacjenta pod warunkiem zweryfikowania numeru telefonu  komórkowego poprzez wpisanie kodu, który każdorazowo przy rezerwacji wysyłany jest na numer telefonu wpisany przez Użytkownika.
 4. Zarezerwowanie wizyty u Specjalisty jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO) oraz udostępnienia tych danych wybranemu Specjaliście. Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika uniemożliwia zarezerwowanie wizyty poprzez Portal Pacjenta.
 5. Użytkownik, umawiając wizytę w systemie, zakłada konto na Portalu Pacjenta. W celu Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz zamieszczony na stronie https://mydr.pl/patient/register, podając następujące dane: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, PESEL.
 6. Przy rejestracji Użytkownik sam nadaje hasło do konta, przy pomocy którego będzie mógł logować się do systemu (do Portalu Pacjenta).
 7. Użytkownik dokonując rejestracji potwierdza akceptację Regulaminu zasad świadczenia przez MyDr Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikom usług online zintegrowanych z funkcjonalnościami oraz zasobami oprogramowania komputerowego do prowadzenia gabinetu lekarskiego Gabinet dr Widget dostarczanego przez „LekSeek Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółkę komandytową.
 8. Po zalogowaniu się do systemu Użytkownik ma możliwość m.in. rejestracji wizyty, podglądu historii wizyt umówionych, odwołania wizyt oraz opłacania wizyt. 
 9. 10.Usługodawca zapewnia Użytkownikom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie za pośrednictwem konta w Portalu Pacjenta lub po skontaktowaniu się z Działem Obsługi Pacjenta Przychodni Onkologii pod adresem mailowym onkologia@onedaymed.pl
 10. 11.Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
 11. 12.Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 12. 13.Użytkownik za pośrednictwem Portalu Pacjenta ma możliwość wniesienia opłaty za wszystkie swoje wizyty.
 13. 14.Wizyty, które będą realizowane w formie zdalnej (tzw. „online”) muszą zostać opłacone za pośrednictwem Portalu Pacjenta (przelew, blik, karta) najpóźniej do godz. 17:00 dnia poprzedzającego wizytę. W przypadku braku płatności na dzień przed zaplanowaną wizytą pacjent otrzyma SMS z przypomnieniem o konieczności przedpłaty. W przypadku niedokonania płatności, wizyta zostanie usunięta z systemu. 
 14. 15.Wizyty, które będą realizowane w formie zdalnej (tzw. „online”) i są umawiane po terminie wymaganej przedpłaty (o której mowa w pkt. 13) muszą zostać opłacone niezwłocznie po ich umówieniu, za pośrednictwem konta w Portalu Pacjenta (przelew, blik, karta).
 15. 16.W przypadku opłacenia wizyt, które będą realizowane w formie zdalnej, Użytkownik oświadcza, że jeżeli opłacona wizyta nie odbędzie się o wyznaczonej porze z powodu nieobecności Użytkownika lub z powodu problemów technicznych po stronie Użytkownika (np. brak zalogowania o wyznaczonej porze, brak dostępu do internetu) – Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu płatności za wizytę. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość udzielenia zgody na inne rozliczenie po skontaktowaniu się z Działem Obsługi Pacjenta Przychodni Onkologii pod adresem mailowym onkologia@onedaymed.pl
 16. 17.Umawiając wizyty, które będą realizowane w formie zdalnej Użytkownik oraz Usługodawca zobowiązują się do korzystania ze sprzętu video oraz/lub audio. Sprzęt ma umożliwiać dobrą jakość połączenia. Użytkownik deklaruje, że posiada odpowiednie urządzenia, oprogramowanie oraz łącze internetowe, które umożliwia mu skorzystanie z usługi.
 17. 18.Użytkownik akceptuje fakt, że wizyty umówione przez Portal mogą się w wyjątkowych sytuacjach nie odbyć z powodu problemów technicznych.  W takiej sytuacji osoby reprezentujące Usługodawcę (Dział Obsługi Pacjenta) skontaktują się z Użytkownikiem i ustalą inny termin spotkania.
 18. 19.Zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: onkologia@onedaymed.pl

 

§ 3. Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego oraz innych mających zastosowanie przepisów prawa.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
 3. Regulamin zatwierdza, wprowadza, dokonuje w nim zmian i uchyla go Kierownik Podmiotu.